Smart Hybrid Energy System

Το Smart Hybrid Energy System (SHES) είναι σχεδιασμένο για να μεγιστοποιεί το δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής, της αιολικής και της κυματικής ενέργειας.

Στην αναζήτησή μας για βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίσιμη πτυχή των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόκειται για το γεγονός ότι η απόδοσή τους εξαρτάται από τη μεταβλητότητα των φυσικών πόρων. Αυτή η εξάρτηση συνιστά μια πρόκληση όσον αφορά τη σταθερή παραγωγή ισχύος. Επιπλέον, η διασφάλιση σταθερής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα δίκτυά μας συχνά απαιτεί τη χρήση γεννητριών με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η EWD απαντά στα ζητήματα αυτά μέσω του κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συστήματος Smart Hybrid Energy System (SHES). Πρόκειται για ένα σύστημα που αλλάζει τα δεδομένα κι επιχειρεί να φέρει την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την παραγωγή και τη διανομή ενέργειας. Αυτό το καινοτόμο σύστημα προσφέρει μια πολλά υποσχόμενη λύση όσον αφορά τη διαλείπουσα φύση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πώς λειτουργεί το SHES:

Το Smart Hybrid Energy System (SHES) είναι σχεδιασμένο για ναμεγιστοποιεί το δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής, της αιολικής και τηςκυματικής ενέργειας. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στιςβασικές λειτουργίες του:

  • Αξιοποίηση πόρων: Το σύστημα SHES αξιοποιεί την ενέργεια από διάφορεςανανεώσιμες πηγές. Τα ηλιακά πάνελ απορροφούν το ηλιακόφως, οι ανεμογεννήτριες εκμεταλλεύονται την αιολική ενέργειακαι οι μετατροπείς κυματικής ενέργειας αξιοποιούν τη δύναμητων ωκεάνιων κυμάτων.
  • Αποθήκευση ενέργειας με συμπιεσμένο αέρα: Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος SHESείναι η χρήση θαλάμων συμπιεσμένου αέρα ως μονάδωναποθήκευσης ενέργειας. Όταν υπάρχει περίσσεια ενέργειας,όπως κατά τις ιδιαίτερα ηλιόλουστες ημέρες ή τις ημέρες μεάνεμο, η πλεονάζουσα ενέργεια χρησιμοποιείται για τη συμπίεσηαέρα, ο οποίος στη συνέχεια αποθηκεύεται σε αυτούς τουςθαλάμους.
  • Παραγωγή ενέργειας κατ’ απαίτηση: Το σύστημα SHES έχει την εξαιρετική δυνατότητα παροχήςενέργειας κατ’ απαίτηση, διασφαλίζοντας τη σταθερότητατης παροχής ακόμα και όταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςείναι περιορισμένες. Όταν η ζήτηση ενέργειας υπερβαίνει ταεπίπεδα που είναι άμεσα διαθέσιμα από ανανεώσιμες πηγές,ο συμπιεσμένος αέρας απελευθερώνεται στις γεννήτριεςενέργειας.
  • Το σύστημα Volan: Στο επίκεντρο του SHES βρίσκεται το σύστημα Volan. Αυτόςο ευφυής μηχανισμός περιλαμβάνει έναν μηχανοκίνητοσφόνδυλο που λειτουργεί παράλληλα με μια γεννήτρια.Όταν απελευθερώνεται ο συμπιεσμένος αέρας, τροφοδοτείτον κινητήρα, θέτοντας τον σφόνδυλο σε κίνηση. Αυτή ηπεριστροφική ενέργεια στη συνέχεια μετατρέπεται ξανά σεηλεκτρική ενέργεια από τη γεννήτρια.
  • Συνέπεια στην παραγωγή: Το σύστημα Volan, με τον μηχανισμό γεννήτριας-κινητήρα πουβασίζεται σε σφόνδυλο, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στηδιασφάλιση συνεπούς και σταθερής παραγωγής ηλεκτρισμού.Ο σφόνδυλος αποθηκεύει κινητική ενέργεια και συμβάλλει στηνεξομάλυνση τυχόν διακυμάνσεων στην παροχή ρεύματος. Αυτόέχει ως αποτέλεσμα την αξιόπιστη και συνεχή ροή ηλεκτρικούρεύματος, παρόμοια με τις συμβατικές μεθόδους παραγωγήςενέργειας.

Ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

Το Smart Hybrid Energy System (SHES) αξιοποιεί προηγμένουςαλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης (A.I.) για να βελτιώσειτη λειτουργική του απόδοση και την ανταπόκρισή του. Ηενσωμάτωση αυτή περιλαμβάνει δύο σημαντικές λειτουργίες:

  • Προγνωστική πρόβλεψη ενέργειας και δυναμικήδιαχείριση ενέργειας: Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν ιστορικάδεδομένα, καιρικά μοτίβα και τάσεις ζήτησης ενέργειας γιανα προβλέψουν πότε θα υπάρχει αφθονία ανανεώσιμων πηγώνενέργειας. Παράλληλα, το σύστημα παρακολουθεί συνεχώςτα επίπεδα παραγωγής, κατανάλωσης και αποθήκευσηςτης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Κάτι τέτοιο δίνει τηδυνατότητα για δυναμικές προσαρμογές, βελτιστοποίησητης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διαχείρισητης απελευθέρωσης συμπιεσμένου αέρα για την παραγωγήενέργειας.
  • Πληροφορίες και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο: Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης παρέχει σημαντικέςειδοποιήσεις και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Γιαπαράδειγμα, μπορεί να ενημερώσει αμέσως τους χειριστέςγια χαμηλά επίπεδα αποθηκευμένης ισχύος ή να προβλέψειπιθανές μειώσεις στην απόδοση με βάση τις προβλεπόμενεςσυνθήκες. Η λήψη αυτών των προληπτικών πληροφοριώνεπιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να λαμβάνουνέγκαιρες αποφάσεις για να εξασφαλίσουν συνεπή και αξιόπιστοενεργειακό εφοδιασμό.

Αυτή η ενσωματωμένη λειτουργία τεχνητής νοημοσύνηςενισχύει την απόδοση του συστήματος SHES και το καθιστάπιο ευπροσάρμοστο σε ποικίλες περιβαλλοντικές συνθήκεςκαι περιπτώσεις ζήτησης ενέργειας. Αποτελεί μάλιστα ένασημαντικό βήμα προς ένα πιο έξυπνο και βιώσιμο σύστημαπαραγωγής ενέργειας.

Η λύση για αδιάλειπτη και σταθερή ροή ανανεώσιμης ενέργειας

Με το Smart Hybrid Energy System (SHES) γίνεται ένα σημαντικό άλμα προόδου προς την κατεύθυνση της βιώσιμης και αξιόπιστης παραγωγής ενέργειας. Ενσωματώνοντας έξυπνα τη συγκομιδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αποδοτική αποθήκευση ενέργειας με συμπιεσμένο αέρα και το ευπροσάρμοστο σύστημα Volan, το SHES βοηθά να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί που θέτουν οι διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το καινοτόμο σύστημα μεγιστοποιεί τη χρήση καθαρών πηγών ενέργειας, και παρέχει επίσης αξιόπιστη και σταθερή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και χάρη στην προσαρμοστικότητά του σε ποικίλες ενεργειακές ανάγκες και περιβαλλοντικές συνθήκες αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη λύση για ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας